"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

azelerbeekweb3573

Projectleider / -ondersteuner "Boeren voor Natuur op Twickel" (2007 - 2008)

Vanaf begin 2003 is de pilot Boeren voor Natuur op Twickel in ontwikkeling. Een andere manier van denken en werken waarbij landbouw en natuur zich met elkaar verenigen. Stichting Twickel, het ministerie van LNV, Provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, diverse Twentse gemeenten en andere partijen willen het Twentse cultuurlandschap op Twickel bewaren. Een aantal boeren op Twickel gaat daartoe de productie van landbouwkundige producten koppelen aan natuurbeheer. Binnen het project wordt 200 ha nieuwe natuur gecreëerd, een aantal waterdoelen gerealiseerd terwijl als nevenfunctie recreatie mogelijk is.

Binnen het kader van de ontwikkelpool heeft Croes & Horst Projectmanagement in de laatste fase vòòr de uitvoering van dit project een aantal werkzaamheden verricht. Per 1 januari 2008 moet in ieder geval de uitvoering van de pilot starten: 3 boeren op Twickel die natuurgericht gaan boeren. Hiertoe is het noodzakelijk onder tijdsdruk een aantal projectonderdelen met behoud van de afgesproken kwaliteit af te ronden. De projectonderdelen betreffen onder meer:

  • Het organiseren van een samenwerkingsbijeenkomst voor ondertekening van de contracten
  • De ontwikkeling van een pakket maatregelen in samenwerking met D.L.G. vanuit de GBD catalogus voor de landschapselementen op Twickel
  • Het redigeren van streefbeeldplannen
  • Het organiseren van de communicatie rond de samenwerkingsovereenkomst plus een communicatieplan voor de uitvoeringsfase van Boeren voor Natuur op Twickel. Tijdens een workshop van de projectgroep zijn de doelgroepen, middelen, communicatiekanalen en rollen van de diverse samenwerkingspartijen vastgesteld. Het communicatieplan is nadien aangeboden aan de Stuurgroep onder voorzitterschap van gedeputeerde Piet Janssen.
  • Voorstel aan de stuurgroep ten aanzien van de inrichting van de organisatie voor de uitvoeringsfase van Boeren voor Natuur op Twickel. Dit voorstel is tot stand gekomen in opdracht van de projectgroep. Met alle partijen binnen de projectgroep zijn interviews gehouden; de verkregen informatie is verwerkt in het voorstel. Ook een organogram en een functieprofiel van de beoogde projectleider maken deel uit van het voorstel.


Terug