"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Groene diensten

azelerbeekweb3573

Boeren voor Natuur op Twickel (2007 - 2008)

Croes & Horst Projectmanagement heeft in samenwerking met D.L.G. Oost een vergoedingensystematiek voor het beheer van landschapelementen op drie natuurgerichte boeren op landgoed Twickel ontwikkeld. Deze systematiek is gebaseerd op de Catalogus Groenblauwe Diensten. Momenteel wordt in de praktijk getoetst of deze systematiek ook profijtelijk is voor onderhoud en beheer van bestaande landschapselementen.

De systematiek maakt onderdeel uit van de pilot Boeren voor Natuur op Twickel. Een andere manier van denken en werken waarbij landbouw en natuurbeheer zich met elkaar verenigen. Resultaat: een kleinschalige afwisseling van natuur- en bosgebieden met landbouwgronden, omzoomd door beplantingen. Daarbinnen is grootschalig boeren niet mogelijk vanwege de hoge bewerkingskosten. Bovendien leiden de vele houtwallen, boomgroepen, bosranden en natte hoeken tot lage gewasopbrengsten. Bedoeling is dat de vergoedingensystematiek een goede beloningsstructuur voor de boer biedt.

Bij het project betrokken partijen willen toetsen welk instrument het meest geschikt is om tot een vergoedingensystematiek voor het beheer van landschapselementen op landgoed Twickel te komen. Voorwaarde is dat de systematiek gebaseerd is op en door de Europese Unie goedgekeurd instrument. Croes & Horst Projectmanagement heeft in dat kader in maart 2008 een deskundigenworkshop georganiseerd. De belangrijkste conclusies uit deze workshop zijn:

  • Het instrument “De Nederlandse Catalogus Groenblauwe diensten 2007” (GBC) biedt de meeste mogelijkheden om als basis te dienen voor de verdere uitwerking van een vergoedingensystematiek voor het beheer van landschapselementen.
  • Met behulp van de Catalogus Groenblauwe diensten kunnen maximale vergoedingen worden bepaald, de systematiek voor Twickel dient echter reële vergoedingen te bevatten. Hiertoe dient nog een vertaalslag gemaakt te worden.

Dit project heeft daadwerkelijk het karakter van een pilot gehad. Bij de start van de groene diensten was nog onvoldoende duidelijk wat de basis van de regeling zou zijn en welke stappen er uitgevoerd moesten worden om tot een regeling te komen Ook was niet inzichtelijk uit welke onderdelen de regeling uiteindelijk zou zijn opgebouwd.

 

Terug