"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

nijmolensebeek

Streefbeeld Nijmolense Beek (2007)

Streefbeeld “Nijmolense Beek” (2007) De Nijmolense Beek is een typische ‘sprengenbeek’. Vanwege het geldende beleid wil Waterschap Veluwe de Nijmolense Beek herstellen zodat het voldoet aan de eisen voor een ‘sprengenbeek’ van het Hoogst Ecologische Niveau. Voor de start van de planvorming wil de opdrachtgever een goed beeld krijgen nut en de noodzaak van het herstel. Ook is inzicht in de te realiseren doelen noodzakelijk.
Om dit inzicht te krijgen stelt Croes & Horst Projectmanagement een streefbeeld op voor de Nijmolense Beek. Het streefbeeld krijgt gestalte door middel van een programma van eisen en wensen, zoals die geformuleerd worden door de diverse belanghebbenden: gemeenten, waterschap, industrie, eigenaar, milieuorganisatie, ed. Opgave voor Croes & Horst Projectmanagement is om de diverse belangen van de verschillende instanties op elkaar af te stemmen en te komen tot één gedragen streefbeeld, waar opdrachtgever, belanghebbenden en gebruikers tevreden over zijn. Het vastgestelde streefbeeld vormt de basis voor het op te stellen uitvoeringsplan.


Terug