"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

aa_maas

“Dynamisch Beekdal” (2007 - 2014)

Het project “Dynamisch Beekdal” heeft als doel het water in het Aa-dal tussen Heeswijk-Dinther en ’s-Hertogenbosch meer ruimte te geven. Het vasthouden en bergen van water op de plek waar het valt voorkomt overstromingsproblemen stroomafwaarts richting ’s-Hertogenbosch. Doelstelling voor waterberging is ruim 3.000.000 m³ bij een extreme situatie die zich eens in de 100 jaar voordoet. De beek wordt zodanig aangepast dat de Aa haar natuurlijke dynamiek terugkrijgt. De inrichtings-werkzaamheden komen in zes fasen tot uitvoering en zijn zeer divers: het aantakken van oude meanders, dempen van een deel van de Aa, verwijderen van kades en stuwen of deze vispasseerbaar maken. Resultaat is een groter leefgebied voor vissen en amfibieën. Ecologische verbeteringen leiden tot een betere inpassing van de Aa binnen de ecologische hoofdstructuur. Tussen de Aa en de Maas komt een nieuwe ecologische verbinding, de Rosmalense Aa, die vistrek van de Maas naar de Aa mogelijk maakt. Het project “Dynamisch Beekdal” heeft raakvlakken met andere grote projecten, zoals de omlegging van de Zuid Willemsvaart en de verbreding van de N279; dit vereist onderlinge afstemming. Het project “Dynamisch Beekdal” zelf bestrijkt een oppervlakte van 900 hectaren, heeft een omvang van € 30 miljoen en een looptijd van 10 jaar.

In dit project levert Feniks Consult Projectmanagement de senior projectleider uitvoering. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Hij stemt af met belanghebbenden, coördineert de technische invulling van het project, vertaalt het koepelplan naar uitvoeringsplannen, neemt procesmatige stappen die op korte termijn tot resultaat leiden en controleert of de uitvoering overeenstemt met de gemaakte afspraken. De senior projectleider bewaakt de samenhang in het integrale gebiedsproces en beschikt over specifieke inhoudelijke kennis en ervaring plus de vaardigheid om mensen in beweging te krijgen.

 


Terug