"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

De Pol (2009 - )

De Oude IJssel is van oudsher een goed bevaarbare rivier die verschillende plaatsen in de Achterhoek met elkaar verbindt. De rivier voert nu met name regenwater af vanuit Duitsland en de Achterhoek. Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en 21 belangenorganisaties willen een ecologische verbindingszone met recreatief medegebruik realiseren. De ontwikkeling van sluizencomplex de Pol is onderdeel van het uitvoeringsplan. Hier komt de aantakking met de EVZ Bielheimerbeek, renoveert het waterschap de sluizen en pleegt het groot onderhoud aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een natte stapsteen, een vispassage en het inrichten van natuurvriendelijke oevers maken deel uit van de herinrichting van het gebied rond de Pol.

Tijdens een charrette hebben alle gebiedspartijen meegedacht over de toekomst van het gebied. Nadien heeft Croes & Horst Projectmanagement individuele boeren en vertegenwoordigers van de plaatselijke LTO en dorpsbelangen geïnformeerd over de uitkomsten van de charrette. Ook is hun interesse gepolst in het gebiedsproces en meer specifiek een mogelijke invulling van de recreatieve en educatieve functie: exploitatie van kleinschalige horeca eventueel in combinatie met trekkershutten en een ‘pleisterplaats’ voor de rondleidingen, beheer van de sluizen en/of een informatieruimte. Volgende stap is het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van deze invulling.


Terug