"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Toerisme en recreatie

schapen

Projectleider "Schapen in Bronckhorst" (2007 - 2008)

Binnen het gebied van de huidige gemeente Bronckhorst was het schaap een belangrijke bron van inkomsten. Het schaap behoorde zo tot het landschapsbeeld en maakte deel uit van de plaatselijke tradities. Vanuit de plattelandsvernieuwing is het idee ontstaan om de schapencultuur met de oude gebruiken en functies terug te brengen in het landschapsbeeld van Bronckhorst. De gemeente kan zich hiermee ook in haar toeristisch product onderscheiden. Een eerste aanzet hiertoe is het project “Schapen in Bronckhorst”. Doelstelling van de eerste fase van het project is duidelijk te krijgen of een dergelijk project kans van slagen heeft. Bij een positieve beslissing volgt een tweede fase waarin een uitvoeringsplan opgesteld wordt.
Croes & Horst Projectmanagement heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor potentiële begrazing met schapen. Thema’s die via een gebiedsanalyse zijn onderzocht, zijn: landbouw, cultuur en cultuurhistorie, infrastructuur, recreatie en toerisme, evenementen, sociaal – economische thema’s, natuur en natuurbeheer. Tijdens een workshop met diverse partijen, waaronder Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en gemeente Bronckhorst, is een SWOT analyse opgesteld met daarin de kansen en bedreigingen voor een dergelijk schapenproject. Deze aanpak heeft geleid tot draagvlak bij de betrokken partijen en een integraal beeld van de haalbaarheid.
Na een positieve beslissing omtrent de haalbaarheid, is de tweede fase gestart. In samenwerking met de VVV is onderzocht welke andere, met name toeristische aspecten gerelateerd kunnen worden aan dit project. Om door een combinatie van doelstellingen in evenementen opschaling te realiseren. Alle ontwikkelingsmogelijkheden zijn in één ontwikkelingsvisie met elkaar in verband gebracht en uitgewerkt op kaart.

 


Terug