"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

Gulbroek, Vemderbroek, Dijkhuizen (2008 - 2010)

Gulbroek, Vemderbroek en Dijkhuizen, gelegen in de kop van Gelderland, maken deel uit van de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel. Enthousiaste particulieren hebben het initiatief genomen om hier met subsidies (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) ca. 250 ha. hoogwaardige natuur te realiseren. In de open gebieden Gulbroek en Vemderbroek betreft het blauwgrasland, dotterbloemhooiland en wat natte heide. Dijkhuizen kenmerkt zich door een coulisselandschap met natte graslanden in het beekdal; hier is ook landgoedontwikkeling mogelijk.

DLG heeft Croes & Horst Projectmanagement gevraagd het proces naar de inrichting van de gebieden vorm te geven. Tijdens de Project Start Up, eind 2008, gaven de particuliere grondeigenaren aan belang te hebben bij georganiseerd overleg met overheden en andere partijen. Output is een projectorganisatie, projectplan, communicatieplan, en een door alle partijen goedgekeurde planning. Kenmerkend voor de projectorganisatie is de gelijkwaardige deelname van private en publieke partijen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk opgestelde inrichtingsscenario’s voor de drie gebieden. Deze worden, voorzien van een advies, aan de Stuurgroep Epe-Vaasen gepresenteerd. Dan kan gestart worden met de voorbereiding van de uitvoering: vergunningen, inspraakprocedures, bestekken ed. Streven is om in 2011 de eerste schop in de grond te zetten.


Terug