"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

Baakse Beek – Veengoot (2008 - 2010)

De Baakse Beek en de Veengoot stromen in de Achterhoek in Gelderland van Lichtevoorde via Ruurlo, Vorden en Baak naar de IJssel. Het stroomgebied is in het kader van de reconstructie aangewezen als herinrichtinggebied. Binnen verschillende thema’s – water, landbouw, natuur en landschap, recreatie, leefomgeving en cultuurhistorie – wordt gezocht naar maatregelen die tot structurele verbeteringen leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van ecologische verbindingszones, het versterken van de landbouwstructuur en het recreatieve medegebruik. Binnen elk thema hebben belanghebbenden wensen en ideeën over de te nemen maatregelen. In interactieve sessies worden deze boven water gehaald. Vervolgens worden de wensen uit de verschillende thema’s op elkaar afgestemd tot een integraal uitvoeringsprogramma. Uniek is dat Waterschap Rijn en IJssel verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project en de provincie een ondersteunende rol op zich neemt.

De projectleider uitvoering van het waterschap is gedetacheerd vanuit Croes & Horst Projectmanagement. Hij is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wateropgaven en de afstemming met de andere thema’s. Binnen deze thema’s adviseert hij over de haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid van watermaatregelen. Zo ontstaat synergie en een integraal maatregelenpakket. Bovendien creëert en benut hij kansen ten aanzien van de aankoop van gronden, initieert hij uitvoeringsinitiatieven en vult hij de kansen die daaruit voortkomen praktisch in.


Terug